Algemene voorwaarden werving en selectie CTRL-F

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten uitgevoerd door Redmore Werving &
Selectie B.V., handelend onder de naam CTRL-F (de “Opdrachtnemer”), ten behoeve van een opdrachtgever (de
Opdrachtgever”).

 

1. Definities:

“Diensten“ Werving- en selectieactiviteiten van Kandidaten conform de Procedure;
“Fee“ De vergoeding betaalbaar door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer als gesteld in de Opdracht;
“Kandidaat“ Een natuurlijke persoon die voldoet aan het Profiel;
“Opdracht“ De overeenkomst tot het verrichten van Diensten ten behoeve van een Kandidaat of Kandidaten, waar deze algemene voorwaarden integraal op van toepassing zijn;
“Procedure” Het indicatieve, niet-bindende proces van aanbieden van de Kandidaten als gesteld artikel 6;
“Profiel“ De (i) benodigde kennis, ervaring en (kennis) vaardigheden, (ii) de persoonlijkheid en sociale vaardigheden en (iii) de compliance vereisten als benodigd, dan wel gewenst door de Opdrachtgever.

 

 1. 2. Onderwerp van de overeenkomst

  • 2.1. Opdrachtnemer zal Diensten verrichten voor Opdrachtgever en Opdrachtgever zal deze Diensten van Opdrachtnemer afnemen als omschreven in en onder de condities als gesteld in Opdracht.
  • 2.2. Tenzij expliciet overeengekomen in een Opdracht, is geen exclusiviteit verleend door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer.
  • 2.3. Kandidaten worden door de Opdrachtnemer vrijblijvend aangeboden aan de Opdrachtgever. Elke Kandidaat mag niet door een ander dan Opdrachtnemer bemiddeld worden ten behoeve van een Opdracht, tenzij de Opdrachtgever direct na het vrijblijvend aanbod aangeeft en kan aantonen dat de Kandidaat reeds door een andere opdrachtnemer is voorgesteld.
  • 2.4. Indien een Kandidaat op enige wijze kennis heeft genomen van de vacature of een ander wervingsmiddel, dat door Opdrachtnemer is gepubliceerd, en naar aanleiding daarvan Opdrachtgever rechtstreeks benadert, zal Opdrachtgever de Kandidaat verwijzen naar Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de werving- en selectieactiviteiten van Opdrachtnemer. Tevens zal zij Opdrachtnemer hier onverwijld van op de hoogte stellen.
  • 2.5. Toepasselijkheid van eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. 3. Verplichtingen Opdrachtgever

  • 3.1. Al dan niet gesteld in een Opdracht zal de Opdrachtgever informatie aan Opdrachtnemer verstrekken die de Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig heeft voor het verrichten van de Diensten.
  • 3.2. De Opdrachtgever zal de Kandidaat op correcte en zorgvuldige wijze ontvangen en spoedig na een contactmoment haar bevindingen terugkoppelen aan Opdrachtnemer.
  • 3.3. Het is Opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over de Kandidaat aan derden door te geven of de Kandidaat aan derden voor te stellen. Indien Opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de Fee.

 

 1. 4. De Kandidaat

  • 4.1. Alvorens een natuurlijk persoon te kwalificeren als Kandidaat zal de Opdrachtnemer het Profiel bij de natuurlijke persoon toetsen.
  • 4.2. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de vereisten zorgvuldig zijn geverifieerd. Indien overeengekomen in de Opdracht zal de Opdrachtnemer de Kandidaat aan een veiligheids- en integriteitsonderzoek onderwerpen.
  • 4.3. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de door een natuurlijke persoon aangeboden informatie of de informatie die Opdrachtgever zelf heeft onderzocht.
 1. 5. Fee en betaling

  • 5.1. De Opdrachtgever is Opdrachtnemer de Fee verschuldigd, indien de Opdrachtgever met de Kandidaat een arbeidsverhouding aangaat, vanaf het moment van ondertekening van de (arbeids)overeenkomst. Indien geen Fee is overeengekomen in de Opdracht, bedraagt het tarief van de Diensten 23% van het geldende (gemiddelde) bruto jaarsalaris, voor de betreffende functie. Ongeacht het aantal uren waarvoor Opdrachtgever de Kandidaat een arbeidsverhouding aanbiedt, is dit bruto jaarsalaris gebaseerd op een 40-urige werkweek en een volledig jaar inclusief emolumenten. Onder emolumenten wordt in dezen verstaan: 8% vakantiegeld, een dertiende maand en een eventuele bonus voor te behalen targets die zou worden uitgekeerd bij normaal presteren.
  • 5.2. De Fee betreft de Diensten. De Fee is exclusief gemaakte kosten in verband met aanvullende wervings- en selectiemiddelen (zoals additionele advertenties, psychologische testen etc.) en reis- en verblijfskosten van de Kandidaat indien overeengekomen door de Opdrachtgever.
  • 5.3. De Opdrachtnemer zal Opdrachtgever factureren zodra de Opdrachtgever een Kandidaat een arbeidsverhouding heeft aangeboden. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen bovenop de verschuldigde bedragen.
  • 5.4. Indien de Opdrachtgever een Kandidaat afwijst of de Kandidaat wijst een voorstel van de Opdrachtgever af en binnen 12 maanden na het voorstel als gesteld in artikel 6.3 gaan Opdrachtgever en Kandidaat alsnog een arbeidsverhouding aan, is Opdrachtnemer gerechtigd de Fee te factureren.
  • 5.5. Alle bedragen waarnaar wordt verwezen zijn exclusief BTW.

 

 1. 6. Procedure

  • 6.1. Opdrachtnemer zal op basis van de verstrekte informatie in de Opdracht potentieel geschikte natuurlijke personen benaderen.
  • 6.2. Opdrachtnemer zal de eerste (telefonische) kennismaking doen en onderzoeken of de persoon een Kandidaat zou kunnen zijn.
  • 6.3. De Opdrachtnemer zal de in de Opdracht opgenomen hoeveelheid Kandidaten vrijblijvend voorstellen aan de Opdrachtgever en deze voorstellen motiveren. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de Kandidaten goed geïnformeerd zijn over de vereisten van de functie. Een overeengekomen hoeveelheid Kandidaten zal op gesprek gaan bij de Opdrachtgever.
  • 6.4. Indien de Opdrachtnemer geen Kandidaten kan vinden, zullen partijen het Profiel bespreken en, indien nodig, aanpassen.
  • 6.5. De Opdrachtgever is gerechtigd een Kandidaat af te wijzen en zal hiervan de Opdrachtnemer de redenen communiceren. Indien de Opdrachtgever een Kandidaat heeft afgewezen om enige reden, is de Opdrachtnemer gerechtigd de Opdracht te beëindigen.
  • 6.6. Alle communicatie over het proces van aanbieden, de motivatie van afwijzing of terugkoppeling over een gesprek zullen via de Opdrachtnemer verlopen.
  • 6.7. Het is Opdrachtnemer toegestaan om voor de uitvoering van de Diensten gebruik te maken van derden.
  • 6.8. De Opdrachtgever bepaalt zelf de arbeidsvoorwaarden die hij met een Kandidaat wil overeenkomen.
  • 6.9. De eerste drie maanden is Opdrachtnemer gerechtigd contact te onderhouden met de Kandidaat die een arbeidsverhouding is aangegaan met Opdrachtgever.

 

 1. 7. Nazorg en aansprakelijkheid

  • 7.1. In de uitvoering van de Diensten gaat de Opdrachtnemer een inspanningsverplichting aan. De Opdrachtnemer kan niet de beschikbaarheid van een Kandidaat garanderen.
  • 7.2. De Opdracht eindigt op het moment dat er een arbeidsverhouding tot stand komt tussen de, door Opdrachtnemer aangedragen, Kandidaat en Opdrachtgever.
  • 7.3. De Opdrachtnemer schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten van de Opdrachtgever, indien de Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet of niet tijdig een Kandidaat kan voorstellen. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk indien een Kandidaat geen arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de Opdrachtgever.
  • 7.4. Opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de beslissing om een Kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Opdrachtnemer is slechts verantwoordelijk voor het zoeken van een Kandidaat en aanvaardt geenszins aansprakelijkheid indien de Kandidaat niet voldoet aan de eisen of verwachtingen van
   Opdrachtgever en/of voor het handelen van de Kandidaat.
  • 7.5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit een toerekenbare tekortkoming is beperkt tot het bedrag dat voor de Opdracht verschuldigd is of verschuldigd zou zijn.

 1. 8. Garantie

  • 8.1. Indien een Kandidaat die een arbeidsverhouding met de Opdrachtgever is aangegaan vóór het verstrijken van de overeengekomen proeftijd niet meer bij Opdrachtgever in dienst is, zal de Opdrachtnemer de Opdracht herstarten zonder dat daarvoor een Fee verschuldigd is, mits de Opdrachtgever aan haar betalingsverplichting heeft voldaan of voldoet. Door Opdrachtnemer gemaakte kosten in verband met aanvullende wervings- en selectiemiddelen (zoals additionele advertenties, psychologische testen etc.) dienen wel volledig te worden vergoed.
  • 8.2. Bij het herstarten van de Opdracht wordt uitgegaan van hetzelfde Profiel en dezelfde voorwaarden als bij de oorspronkelijke Opdracht.
  • 8.3. Indien Opdrachtnemer er binnen 3 maanden na herstarten van de Opdracht, zoals omschreven in artikel 8.1, niet in slaagt om een geschikte Kandidaat te vinden, of indien Opdrachtgever zelf binnen de genoemde 3 maanden een geschikte Kandidaat vindt, zal Opdrachtnemer de Opdracht afbreken.
 1. 9. Tenslotte

  • 9.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen haar in verband met de Opdracht aan informatie (inclusief de Opdracht zelf) wordt verschaft. Zij verplicht zich deze informatie slechts te gebruiken in het kader van de uitvoering van een Opdracht.
  • 9.2. Partijen zullen in geen geval de persoonsgegevens van Kandidaten voor andere doeleinden verwerken dan de Opdracht. Partijen zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter beveiliging van de verwerking van gegevens ten behoeve van de Opdracht, en in het bijzonder enige persoonsgegevens.
  • 9.3. Al hetgeen voorwerp kan zijn van intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt tot voorstellen, plannen, werkwijzen, marketingmaterialen en assessments, waar Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Diensten gebruik van maakt, blijft eigendom van Opdrachtnemer en/of haar licentiegevers.
  • 9.4. Deze algemene voorwaarden en iedere Opdracht die hieruit voortvloeit worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of een Opdracht, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland.

Deze Algemene voorwaarden – werving en selectie CTRL-F zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 74883666.